Choose your language

meeting room
Geneva

Message from IRU to Romanian and Moldovan transport operators

29 Sep 2017

29 September 2017


For more than a year, two IRU members, AITA in Moldova and ARTRI in Romania, have repeatedly made false, defamatory and misleading allegations against IRU. They have done this directly to the United Nations, TIR governing bodies and contracting parties, governments, customs and legal authorities, insurance companies, and the media. This has seriously damaged IRU’s reputation and activities, and put at risk the integrity of the TIR system. 


IRU has tried, throughout this time, to engage with both AITA and ARTRI in a constructive manner. It is now clear however that continuing to attempt further constructive dialogue with AITA and ARTRI will not be productive. These associations and their representatives do not behave in the way one would expect from a member of an international organisation such as IRU. 


In order to protect the integrity of the TIR system and to limit the damage that these two associations seem to be deliberately undertaking, IRU’s Presidential Executive Board has therefore decided to initiate the process to exclude AITA and ARTRI as members of IRU. Both organisations have been notified of this. 


In parallel, the exclusion from IRU membership would also entail termination of ARTRI’s and AITA’s affiliation contracts with IRU and its partners regarding operation of the TIR system. The targeted termination date is 31 January 2018, allowing alternative legal and logistical arrangements to be put in place. 
Our aim in these challenging times is to protect the interest of all TIR stakeholders, in particular the transport operators who use the system, so that they do not have to further suffer from the actions of ARTRI and AITA. 


There are important practical and legal issues to consider, and we are working closely with all stakeholders concerned in Moldova, Romania and beyond, to ensure a smooth transition to new issuing associations by early 2018 without disruption to the guarantee chain. 


Excluding any member from IRU is not an issue to be taken lightly, and IRU aims to make sure that the process followed is fair and just for all concerned, and does not compromise the integrity of the TIR system globally. 


IRU has managed TIR for almost 70 years and takes its responsibilities seriously: to TIR, IRU members, transport operators and the road transport industry as a whole. IRU cannot stand by and do nothing as AITA and ARTRI continually, and seemingly deliberately, damage IRU and the TIR system. 


IRU will endeavour to update all relevant stakeholders on this issue on a regular basis: all IRU member associations, transport operators in Romania and Moldova who use TIR, relevant government authorities in Romania and Moldova, the United Nations, and insurance companies. 

For more information, please contact tir@iru.org
 

Mesaj din partea IRU adresat operatorilor din Republica Moldova şi din România

29 septembrie 2017

De peste un an, doi dintre membrii IRU, AITA din Republica Moldova şi ARTRI din România, au făcut în repetate rânduri afirmaţii false, denigratoare şi ambigue despre IRU. Au făcut aceste acuzații direct la Naţiunile Unite, organismele directoare TIR şi părţile contractante, guverne, autorităţi vamale şi judiciare, companii de asigurări şi mass-media. Acţiunile lor au afectat grav reputaţia şi operaţiunile IRU şi au periclitat integritatea sistemului TIR. 


În tot acest timp, IRU a încercat să abordeze AITA şi ARTRI într-o manieră constructivă. Însă în acest moment, este evident că o continuare a încercărilor de a stabili un dialog constructiv cu AITA şi cu ARTRI nu va fi productivă. Aceste asociaţii şi reprezentanţii lor nu acţionează într-un mod demn de un membru al unei organizaţii internaţionale, aşa cum este şi IRU. 


Pentru a proteja integritatea sistemului TIR şi pentru a limita prejudiciile pe care aceste două asociaţii par să le cauzeze în mod deliberat, Comitetul Executiv al IRU a decis să iniţieze procesul de excludere a AITA şi a ARTRI ca membri ai IRU. Ambele organizaţii au fost înştiinţate privind acest lucru. 


În paralel, anularea calităţii de membru al IRU va însemna şi încetarea contractelor de afiliere cu IRU şi cu partenerii acesteia ale ARTRI şi ale AITA privind funcţionarea sistemului TIR. Data preconizată a încetării este 31 ianuarie 2018, ceea ce va permite implementarea de acorduri juridice şi logistice alternative. 


În aceste momente problematice, scopul nostru este acela de a proteja interesul tuturor părţilor interesate din sistemul TIR, în special al operatorilor de transport care utilizează sistemul, pentru ca acestea să nu aibă şi mai mult de suferit în urma acţiunilor lui ARTRI şi AITA. 


Trebuie analizate aspecte practice şi juridice importante, şi colaborăm strâns cu toate părţile interesate vizate din Republica Moldova, din România şi din alte părţi, pentru a asigura o tranziţie lină către noi asociaţii emitente până la începutul lui 2018 fără ca lanţul de garanţii să fie perturbat. 
    
Excluderea unui membru din IRU nu este un lucru uşor de făcut şi IRU doreşte să se asigure că procesul urmat este just şi echitabil pentru toate părţile implicate şi că nu compromite integritatea globală a sistemului TIR. 


IRU a gestionat TIR timp de aproape 70 de ani şi îşi ia în serios responsabilităţile faţă de: TIR, de membrii IRU, de operatorii de transport şi de industria transporturilor rutiere în ansamblul ei. IRU nu poate rămâne pasivă în timp ce AITA şi ARTRI produc în mod continuu și aparent deliberat daune lui IRU şi sistemul TIR. 


IRU va depune eforturi pentru a oferi regulat tuturor părţilor interesate informaţii actualizate privind această problemă: tuturor asociaţiilor membre IRU, tuturor operatorilor de transport din România şi din Republica Moldova care utilizează TIR, autorităţilor guvernamentale relevante din România şi din Republica Moldova, Naţiunilor Unite şi companiilor de asigurări. 


Pentru informaţii suplimentare, contactaţi tir@iru.org

 

Сообщение IRU транспортным операторам Румынии и Молдовы

29 сентября 2017 г.

Более года двое наших членов, AITA в Молдове и ARTRI в Румынии, неоднократно выдвигали ложные, дискредитирующие и вводящие в заблуждение обвинения против нашей организации. Многие из них они сделали общественным достоянием, непосредственно направив их в ООН, руководящим органам МДП и Договаривающимся Сторонам, правительствам, таможенным и правовым органам, страховым компаниям и представителям средств массовой информации. Это серьезно повредило репутации и работе IRU и подвергло риску целостность системы МДП.


За это время IRU пробовал конструктивно взаимодействовать с AITA и ARTRI. Сейчас очевидно, что продолжать попытки к дальнейшему конструктивному диалогу с AITA и ARTRI будет нецелесообразно. Эти ассоциации и их представители ведут себя не так, как можно было бы ожидать от членов международных организаций, таких как IRU.


Чтобы защитить целостность системы МДП, а также ограничить вред, который, по всей видимости, намеренно наносят эти две ассоциации, Президиум IRU принял решение инициировать процесс исключения AITA и ARTRI из числа членов IRU. Обе организации были уведомлены об этом.


Параллельно исключение из числа членов IRU повлечет за собой расторжение соответствующих договоров ARTRI и AITA с IRU и его партнерами в рамках работы системы МДП. Назначенной датой расторжения является 31 января 2018 года, что позволит создать альтернативные правовые и материально-технические механизмы.


Наша цель в эти трудные времена заключается в защите интересов всех участников МДП, в частности транспортных операторов, которые используют эту систему, чтобы они в дальнейшем не страдали от действий ARTRI и AITA.

 
Существуют важные практические и правовые вопросы, которые необходимо рассмотреть, и мы тесно сотрудничаем со всеми заинтересованным сторонами в Молдове, Румынии и за их пределами, чтобы обеспечить плавный переход к новым выдающим ассоциациям к началу 2018 года без нарушения гарантийной цепи. 


Исключение любого члена нашей организации — это непростая задача, и IRU хочет убедиться в том, что процедура, которой мы следуем, справедлива и приемлема для всех заинтересованных сторон и глобально не нарушит целостность системы МДП.